เช็คอิน

การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

          1. ผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดก่อนออกเดินทาง โดยเคาน์เตอร์เช็คอิน จะเปิดให้บริการก่อนถึงเวลากำหนดออกเดินทางของเที่ยวบิน 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินในประเทศ และ 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศที่เดินทางเข้า/ออก จากประเทศไทย ซึ่งจะปิดให้บริการก่อนถึงเวลากำหนดออกเดินทางของเที่ยวบิน 45 นาที ทั้งเที่ยวบินในประเทศ และ เที่ยวบินระหว่างประเทศ เวลาในการเช็คอินนั้น อาจแตกต่างกันออกไปตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานและเที่ยวบินพิเศษ ท่านต้องทำการเช็คอินในขณะที่เคาน์เตอร์ของสายการบินเปิดให้บริการ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเช็คอินในกรณีดังต่อไปนี้

          ก. หากท่านขอเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ปิดให้บริการแล้ว หรือ 45 นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ

          ข. หากท่านไม่มีเอกสารยืนยันตัวหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน

          ค. หากท่านไม่มีเอกสาร ใบอนุญาต หรือวีซ่าที่จำเป็นในการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ

          ง. หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน

          จ. หากท่านก่อความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินหรือประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ของสายการบินทั้งทางร่างกาย หรือทางวาจา

          ฉ. หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นใดห้ามไม่ให้ท่านขึ้นเครื่อง

          ช. หากสายการบิน เห็นว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์

          ซ. หากสายการบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือตัดสินว่าอาการทางการแพทย์ของท่านก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารท่านอื่น

          2. การเช็คอินด้วยตนเอง สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารเช็คอินด้วยตนเองได้ โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขและคำแนะนำเกี่ยวกับการเช็คอินด้วยตนเอง ท่านสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของสายการบิน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          3. กรณีไม่มีที่ว่าง หากไม่มีที่นั่งว่างเนื่องจากมีการสำรองที่นั่งเกินกำหนด สายการบินจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. นำท่านเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุด หากยังมีที่นั่งว่างทางสายการบิน จะทำการเปลี่ยนเที่ยวบินให้ โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ

ข. หากท่านเลือกที่จะเดินทางใหม่ในภายหลัง สายการบินจะเก็บมูลค่าบัตรโดยสารของท่านไว้ในบัญชีเจ้าหนี้ โดยที่ท่านต้องสำรองที่นั่งใหม่ภายเวลาเวลาหกเดือน (180 วัน)

ค. เราจะทำการคืนเงิน ในกรณีที่ ผู้โดยสารไม่เลือก 2 ข้อเสนอดังกล่าว

          4. การขึ้นเครื่อง: ผู้โดยสารต้องมาถึงประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย สี่สิบ (40) นาทีก่อนกำหนดการออกเดินทาง เราปิดประตูขึ้นเครื่องบิน 15 นาทีก่อนกำหนดการออกเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งหากผู้โดยสารไม่มาถึงประตูขึ้นเครื่องในเวลาปิดทำการ

          5. การไม่ปรากฏตัว: หากท่านไม่มาเช็คอินภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่มาขึ้นเครื่อง ค่าโดยสารที่จ่ายไปแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

          6. เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใด ๆ หาก (i) ผู้โดยสารไม่มีเอกสารที่จำเป็นเช่นหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ หรือ (ii) หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง หรือ iii) เอกสารไม่สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์

          7. เอกสารการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางต่างๆทั้งหมด ที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

          8. การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ: ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับเมื่อใดก็ตามที่สายการบินจำเป็นต้องส่งท่านกลับสู่ประเทศต้นทางหรือ ประเทศอื่นตามคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ

          9. ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ: หากสายการบินจำเป็นต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินตามจำนวนที่สายการบินไทยได้จ่ายไป ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามค่าปรับที่จะต้องชำระ

          10. การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย: ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสุขภาพที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน