สัมภาระ

          1. การปฏิเสธไม่ให้นำสัมภาระขึ้นเครื่อง: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้นำสัมภาระขึ้นเครื่อง หากพบสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

          – วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัย (ตามข้อ 4. สำหรับสัมภาระลงทะเบียน และข้อ 5. สำหรับสัมภาระไม่ลงทะเบียน)

          – วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Regulations) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และในเงื่อนไขในการเดินทางและเงื่อนไขในสัญญาของเรา

          -วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมายข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือคำสั่งของประเทศที่ท่านออกเดินทาง ที่เดินทางไปถึง หรือที่จะเดินทางผ่าน

          – สัมภาระที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด รูปร่าง หรือลักษณะของสิ่งนั้น

          – วัตถุที่แตกง่ายหรือเน่าเสียได้ – สัตว์ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

          – ชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ เราจะอนุญาตให้เป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น โดยจะต้องบรรจุอย่างระมัดระวังในภาชนะบรรจุสุญญากาศ และ ต้องมีใบมรณบัตรหรือใบรับรองการกักกันป้องกันการแพร่เชื้อประกอบด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสายการบินไทย เวียตเจ็ท

          – อาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ทุเรียน ขนุน น้ำปลา เป็นต้น)

          – อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจนำขึ้นเครื่องโดยเป็นสัมภาระไม่ลงทะเบียน เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินไทย เวียตเจ็ท แล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยแล้ว ในกล่องโฟมและ/หรือกล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เน่าเสียง่าย สายการบินไทย เวียตเจ็ท จะอนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบ สายการบินไมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้

          – อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด แก๊สที่ติดไฟได้หรือติดไฟไม่ได้ (เช่น สีสเปรย์ แก๊สบิวเทน น้ำมันไฟแช็คชนิดเติม)แก๊สเหลวอุณหภูมิต่ำมาก (เช่น ถังดำน้ำที่มีแก๊สบรรจุอยู่ ไนโตรเจนเหลว) ของเหลวไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย)ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารที่อาจติดเชื้อได้(เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ) สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)

          – อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด สายยาง สายไฟ กระบองไฟฟ้า ถุงมือไฟฟ้า ระเบิดแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ปีนแก๊สพิษ ปืนคลอโรฟอร์ม ปืนกระสุนพลาสติก ปืนกระสุนยาง ปืนเลเซอร์ ปืนยิงตะปู ปืนแม่เหล็กไฟฟ้า ปืนยิงพลุ ปืนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา กุญแจมือโลหะกุญแจมือพลาสติก และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. สัมภาระที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนได้

          2.1 ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สิน หรือ สิ่งของง่ายต่อการแตกหัก และเน่าเปื่อยเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านยังทำการขนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

          2.2. เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารหากรวมรายการที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ในสัมภาระโดยมีหรือไม่มีการรับทราบ

3. สิทธิ์ในการตรวจค้น: ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท อาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านหรือสัมภาระของท่าน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ เพื่อตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านบรรจุสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับหรือวัตถุต้องห้ามหรือไม่ หากท่านปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามการตรวจค้นหรือการสแกนดังกล่าว สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านและสัมภาระของท่านขึ้นเครื่อง โดยสายการบินจะไม่มีการชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพันใดๆ ในกรณีที่การตรวจค้นหรือการสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือสัมภาระของท่าน สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าว นอกเสียจากว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน

          3.1 เงื่อนไขการรับ หลอดฉีดยา / เข็มฉีดยา / ปากกาฉีดยา ในสัมภาระขึ้นเครื่อง : สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารนำหลอดฉีดยา / เข็มฉีดยา / ปากกาฉีดยา ขึ้นเครื่องได้ตามที่ระบุไว้บนใบรับรองแพทย์เท่านั้น โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสาร โดยใบรับรองแพทย์จะต้องระบุถึง “ปริมาณยา และ จำนวนหลอดฉีดยา / เข็มฉีดยา / ปากกาฉีดยา ที่ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องใช้ระหว่างเที่ยวบิน” ในกรณี หลอด / เข็มฉีดยา ที่เกินจากใบรับรองแพทย์ระบุไว้ จะต้องถูกจัดเก็บในสัมภาระลงทะเบียนเท่านั้น

4. สัมภาระลงทะเบียน: เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบิน ซึ่งสายการบินจะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินเลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป สายการบินจะนำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่เหมาะสมเมื่อเที่ยวบินนั้นเดินทางถึงที่หมายแล้ว (เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร) โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับการขนส่งสัมภาระลงทะเบียน ผู้โดยสารท่านใดที่เช็คอินสัมภาระเกินจำนวนที่ซื้อไว้ ณ เวลาที่สำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามกิโลกรัม ณ เคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยานค่าธรรมเนียมสัมภาระดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเงินและโอนสิทธิ์ได้ สัมภาระแต่ละชิ้นมีการจำกัดน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม สัมภาระที่น้ำหนักเกินจะต้องแบ่งสัมภาระออก เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินและไม่สามารถแบ่งออกได้ จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียน รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากว่าผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างการเดินทาง สายการบินจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือชำรุดระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะยกเว้นค่า ธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม สายการบินไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่หรือรถเข็นสำหรับผู้ป่วยประเภทใช้แบตเตอรี่ ในกรณีดังกล่าว ทางสายการบินฯ จะอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่หรือรถเข็นสำหรับผู้ป่วยประเภทแบตเตอรี่ได้หากถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว (ดำเนินการถอดโดยผู้โดยสาร) อุปกรณ์กีฬา สายการบินอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องได้ โดยท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเอง ซึ่งการทำประกันทรัพย์สินดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์หากเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์กีฬาของท่าน

5. สัมภาระไม่ลงทะเบียน: ผู้โดยสาร (ยกเว้นเด็กทารก หรืออายุน้อยกว่า 2 ปี) สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น สัมภาระไม่ลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม โดยสามารถวางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ สัมภาระที่ทางสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง เครื่องดนตรีที่มีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อาจนำขึ้นห้องโดยสารได้แม้ว่าจะมีขนาดเกินกว่าที่กำหนดก็ตาม หากมีที่นั่งว่างสำหรับจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยขณะเดินทาง หากสัมภาระไม่ลงทะเบียนของท่านไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบิน โดยสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของดังกล่าวไปลงทะเบียนและโหลดลงใต้ท้อง เครื่องร่วมกับสัมภาระเช็คอิน หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้นำขึ้นเครื่องบิน

6. การจัดเก็บและจัดส่งสัมภาระ ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วยตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง หาก ท่านไม่มารับสัมภาระภายในระยะเวลาที่กำหนด สายการบินไทย เวียตเจ็ท อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแล หากไม่มีผู้มาขอรับสัมภาระลงทะเบียนภายใน 60 วัน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสีย หายใดๆทั้งสิ้น สิ่งของที่เน่าเสียได้นั้นจะถูกทิ้งก่อนระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอรับสัมภาระคืนได้ หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่สามารถแสดงหลักฐาน เราจะส่งมอบสัมภาระได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นสามารถแสดงความเป็นเจ้าของในสัมภาระนั้นๆจนเป็นที่พอใจของสายการบิน การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้น ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไป ตามสัญญาระหว่างสายการบินไทยและผู้โดยสาร

ข้อมูลจาก www.vietjetair.com