สายการบิน VIETJET AIR

 

เปิดบริการทุกวัน      เวลา 06.00 – 00.00 น. 

 

โทรหาเราคลิกที่นี่ !
-สถานที่ท่องเที่ยว-

 

คำแนะนำสำหรับการเดินทาง 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางผู้โดยสารโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • เส้นทางภายในประเทศ 
  ผู้โดยสารที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่ 
  a) สำหรับผู้โดยสาร ต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  -หนังสือเดินทาง 
  -บัตรประจำตัวประชาชน 
  – หลักฐาน การรับรองของกองกำลังติดอาวุธ 
  -บัตรสมาชิกรัฐสภา บัตรสมาชิกพรรค บัตรนักข่าว

        -ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
        -บัตรควบคุมปลอดภัยการบิน บัตรประจำตัวของสายการบินเวียดนาม

         -ใบรับรองส่วนบุคคลที่ผ่านการรับรองโดยตำรวจท้องถิ่น หรือเขตที่อยู่อาศัย

b) สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ: หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ออกให้โดยสถานกงศุลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร มีภาพถ่าย ประทับตราและใบแจ้งความการสูญหายของหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น

–ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 14 ปีจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
a) สูติบัตร กรณีต่ำกว่า 1 เดือนยังไม่มีสูติบัตร จะต้องมีใบรับรองการเกิดที่มีชื่อที่บิดามารดากำหนดไว้
b) ใบรับรองการเลี้ยงดูที่ออกโดยองค์กรทางสังคมเท่านั้น 

 • เส้นทางระหว่างประเทศ 
  – ผู้โดยสารแสดงหนังสือเดิน ทางหรือเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอื่นๆที่แสดงการเข้าและออกตามกฎหมาย วีซ่า บัตรถิ่นที่อยู่ถาวร บัตรที่อยู่อาศัยชั่วคราว (ต่อไปนี้จะเรียกว่าหนังสือเดินทาง)
  – กรณีเด็กไม่มีพาสปอร์ตส่วนตัว จะต้องมีชื่อ วัน เดือน ปี เกิดและรูปถ่ายของเด็กบันทึกในหนังสือเดินทางของตัวแทนตามกฎหมาย รวมทั้ง พ่อ แม่ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง หรือผู้ปกครอง

เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
–    เดินทางพร้อมกับผู้แทนตามกฎหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป
–    เดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารที่ระบุในการสำรองที่นั่ง

–    สายการบินดูแลผู้โดยสารถึงปลายทางของการเดินทาง

เอกสารการเดินทางต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

a) เอกสารการเดินทางยังไม่หมดอายุ
b) เอกสารมีรูปถ่ายของผู้โดยสาร ยกเว้นสูติบัตร ใบรับรองการเกิดของเด็ก บัตรควบคุมการรักษาความปลอดภัย บัตรประจำตัวของสายการบิน

2. การเดินทางมาถึงสนามบิน

•    เส้นทางภายในประเทศ 
–    มาถึงสนามบินไม่น้อยกว่า 90 นาทีก่อนที่จะขึ้นเครื่อง 
–    เคาท์เตอร์เช็คอินจะปิด 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง 
–    ประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

•    เส้นทางระหว่างประเทศ 
–    มาถึงสนามบินอย่างน้อย 120 นาที 
–    เคาเตอร์เชคอินจะปิด 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง 
–    ประตูขึ้นเครืองจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

หมายเหตุ: ผู้โดยสารกรุณามาตรงเวลาตามเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น หากเกินเวลาที่กำหนดตั๋วโดยสารจะไม่สามารถใช้เดินทางได้


สัมภาระ
–    สัมภาระพกพา : ขนาด 56 ซม x 36 ซม x 23 ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก

–    สัมภาระใต้ท้องเครื่อง : ไม่เกิน 32 ก.ก และขนาดไม่เกิน 81 ซม. สูง 119 ซม. ความกว้าง/ความลึก 119 ซม.

หมายเหตุ: ผู้โดยสารไม่ควรนำของมีค่าใส่ไว้ในสัมภาระ ใต้ท้องเครื่อง ในกรณีของสัมภาระที่เสียหายหรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานปลายทางทันที เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการค้นหาของกระเป๋าเดินทาง

หมายเหตุอื่น ๆ
–    ผู้โดยสารที่ เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศต้องทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการ เดินทางที่จำเป็นและเงื่อนไขในการเข้าและออกจากประเทศนั้นๆ เจ้าหน้าที่สายการบินหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอให้ผู้โดยสารแสดง หลักฐาน เช่น ตั๋วเครื่องบิน เอกสารการสำรองห้องพัก และเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเดินทางหากผู้โดยสารไม่สามารถแสดง เอกสารข้างต้นได้

 

โทรหาเราคลิกที่นี่ !

ข้อมูลจาก vietjiet