เช็คอิน

การเช็คอิน

  • เคาท์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน
  • เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นไทยสมายล์ ก่อนการเดินทาง 24 ชม. ยกเว้นบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ของสายการบินไทย (TGxxxx)

เอกสารที่ต้องใช้แสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

  • เที่ยวบินระหว่างประเทศ : ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มี Visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารยืนยันการเดินทาง (Confirmed Itinerary) หรือรหัสการสำรองที่นั่ง (Reservation Code)
  • เที่ยวบินภายในประเทศ : ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวติดรูปอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

สถานที่ตั้งเคาน์เตอร์เช็คอิน

  • เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง : ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ อาคารผู้โดยสาร2 ขาออก ชั้นที่3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 12J 12K 12L และ 12M
  • เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ : ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ Row D เคาท์เตอร์ D3-D10

ควรมาถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินเมื่อใด

  • เที่ยวบินระหว่างประเทศ

          เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 3 ชม. ก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดจะรับเช็คอิน 60 นาทีแก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีแก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

  • เที่ยวบินภายในประเทศ

          เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชม. ก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดรับเช็คอิน 45 นาที ก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

กรุณาเผื่อเวลามาถึงสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีสภาพการจราจรติดขัด อาจทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางมาสนามบินนานกว่าปกติ