สัมภาระ

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน

          เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียน สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ จะมีชื่อของท่าน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา และจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่เดินทาง นกแอร์จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม

การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

          กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินที่ระบุในเงื่อนไขและข้อจำกัดของบริษัท ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นกกระเป๋า (Nok Baggage)

 • ค่าธรรมเนียม อัตราต่อ 1 คน ต่อ 1 เที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ต้องทำรายการซื้อกระเป๋าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระ ลงทะเบียนที่สนามบินแบบเหมาจ่ายสำหรับบัตรโดยสารไม่มีน้ำหนักสัมภาระ

 • ค่าธรรมเนียม อัตราต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 เที่ยวบินเท่านั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • เฉพาะน้ำหนักสัมภาระ 15 กก.แรก ที่ไม่มีน้ำหนักสัมภาระ (บินเบาๆ) เท่านั้น
 • กรณีที่มีน้ำหนักสัมภาระอยู่แล้ว (บินสบาย และบินเพลิดเพลิน) หรือที่ไม่มีน้ำหนักสัมภาระ (บินเบาๆ)
 • ที่ได้ซื้อสัมภาระเพิ่มเติมมาแล้ว ไม่สามารถใช้อัตรานี้ได้
 • สามารถซื้อผ่านจุดจำหน่ายที่สนามบิน เมื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เท่านั้น
 • สัมภาระส่วนเกินยังคงต้องชำระค่าส่วนเกินตามปกติ
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
 • เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
 • สายการบินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า