เช็คอิน

การลงทะเบียน

 • เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ภายในประเทศ จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 2 ชม.
 • เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ระหว่างประเทศ จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 3 ชม.
 • จะทำการปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 45 นาที
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้
 • สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้
 • และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
 • เว็บเช็คอินจะเปิดให้บริการ 24 ชม. ก่อนเวลากำหนดการเดินทางของท่าน และจะปิดให้บริการ 4 ชม. ก่อนกำหนดการเดินทาง

การขึ้นเครื่อง

          ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิด 15 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน

          หมายเหตุ : ผู้โดยสารที่ใช้บริการเว็บเช็คอิน ควรเผื่อเวลาสำหรับการลงทะเบียนฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน (หากมีความประสงค์) และผ่านจุดตรวจความปลอดภัยของสนามบิน ผู้โดยสารที่ไม่สามารถมาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนกำหนดการเดินทาง 30 นาที อาจหมดสิทธิ์ขึ้นเครื่องและทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน

สัมภาระ

          สายการบินอนุญาตให้ท่านสามารถนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก. และสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 10 กก.

สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน

วัตถุอันตรายไม่สามารถนำขึ้นเครื่องโดยสารหรือฝากลงใต้ท้องเครื่องได้

          เพื่อความปลอดภัย วัตถุต่างๆดังต่อไปนี้ ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อไทยไลอ้อนแอร์ก่อนการเดินทาง

 • ก๊าซความดันสูง เช่น สารทำความเย็น, ก๊าซพิษและก๊าซไวไฟ เช่น บิวเทน และ ถังออกซิเจน
 • สารกัดกร่อน เช่น น้ำกรด, อัลคาไลน์ , ปรอท และ แบตเตอรี่ (ชนิด เปียก) เป็นต้น
 • ดินปืน วัตถุระเบิด , ดอกไม้ไฟและ พลุ
 • วัตถุ ไวไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ไม้ขีดไฟ และวัตถุอื่นๆที่ติดไฟง่าย
 • สารติดเชื้อ เช่น ไวรัสที่มีชีวิต เป็นต้น
 • สารกัมมันตภาพรังสี และสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลงและวัชพืช เป็นต้น

หมายเหตุ: หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินได้กำหนดไว้ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนักเกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง