เช็คอิน

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • เคาน์เตอร์เช็คอิน ตั้งอยู่ที่แถว F อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ตรงข้ามประตูทางเข้า หมายเลข 3
 • สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสำนักงานบัตรโดยสาร สามารถติดต่อได้ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 6

เวลาขั้นต่ำในการต่อเครื่อง

          ผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องในระหว่างการเดินทาง ควรถือหลักเวลาที่ต้องใช้ในการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time) ดังต่อไปนี้

 • จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) ไปยังเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) 1.15 ชม.
 • จากเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) 1.15 ชม.
 • จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International) 1.15 ชม.
 • จากเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) ไปยังเที่ยวบินในประเทศ (Domestic) 1.15 ชม.

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบกรณีผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินต่อเครื่องน้อยกว่าเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นและผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารแยกฉบับ

ช่วงเวลาในการตรวจรับบัตรโดยสาร

 • เส้นทางภายในประเทศ: อย่างน้อย 1.30 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง
 • เส้นทางระหว่างประเทศ: อย่างน้อย 2 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง
 • ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางต้องแสดงบัตร หรือเอกสารตัวจริง ที่หน่วยราชการออกให้เท่านั้น เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น
 • ผู้โดยสารต้องมาแสดงตัวเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ก่อนเวลาปิดเที่ยวบินตามกำหนดเวลาของบริษัท
 • เส้นทางภายในประเทศจะปิดการตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง 40 นาที ก่อนเวลาเครื่องออกตามตารางการบิน
 • เส้นทางระหว่างประเทศจะปิดการตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง 50 นาที ก่อนเวลาเครื่องออกตามตารางการบิน

เช็คอินด้วยตัวเอง
ออนไลน์เช็คอิน และ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง ประหยัดเวลา, ง่าย, สะดวก และ ไม่ต้องเข้าคิว

 • ออนไลน์เช็คอิน (เว็บไซต์ , อุปกรณ์มือถือ)
  • คุณสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์มือถือ 24 ชม. ถึง 1 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ตู้เช็คอินด้วยตนเอง
  • ตู้เช็คอินด้วยตนเอง ให้บริการตั้งแต่ 24 ชม. ถึง 1 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ออนไลน์เช็คอิน และ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง ใช้ได้สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น :
  • ผู้โดยสารที่มีการร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  • ผู้โดยสารเด็กเดินทางคนเดียว อายุ 6-12 ปี โดยมีชื่อในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารคนเดียว
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 9 คน ในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร
   ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

สัมภาระเช็คอิน

 • ชั้นประหยัด : ผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่ได้รับน้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กก. / เด็กทารกได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กก.
 • ชั้นประหยัดพรีเมียม : ผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่ได้รับน้ำหนักสัมภาระคนละ 30 กก. / เด็กทารกได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กก.
 • ที่นั่งชั้นธุรกิจบลูริบบอน : ผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่ได้รับน้ำหนักสัมภาระคนละ 40 กก. / เด็กทารกได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กก.
 • ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด : เส้นทางบินภายในประเทศ : 90 บาทต่อ 1 กก. ต่อ 1 เที่ยวบิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)